صفحه اصلی درباره مرکزدرباره سرآمدتماس با ماپیوندهاوب شاپ سرآمدمحصولات و خدمان
 

نشریات

       

مشخصات نشریه

نشریه منابع انسانی

دو ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی

صاحب امتیاز: مركز مطالعات بهره وری و
منابع انسانی

رئيس شوراي سياست‌گذاري: محمود كماني

سردبیر: بهروز دری

مدیر داخلی: فاطمه خادمی

 

مشخصات نشریه

خبرنامه و ویژه نامه های ششمین همایش تعالی سازمانی

فصلنامه علمی، تخصصی، آموزشی و اطلاع رسانی

صاحب امتیاز: مركز مطالعات بهره وری
و منابع انسانی

رئيس شوراي سياست‌گذاري: محمود كماني

مدیر داخلی: فاطمه خادمی

· آرشیو نشریه                     · ارسال مقاله
ONLINE اشتراك 

          

· آرشیو نشریه                              ·اشتراک             

     

خبرنامه كنفرانس توسعه منابع انساني 

 

 

مشخصات نشریه

خبرنامه و ویژه نامه های پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

فصلنامه علمی، تخصصی، آموزشی و اطلاع رسانی

صاحب امتیاز: مركز مطالعات بهره وری
 و منابع انسانی

رئيس شوراي سياست‌گذاري: محمود كماني

مدیر داخلی: فاطمه خادمی

 
 

· آرشیو نشریه                                 ·اشتراک